PostHeaderIcon Национални филологически четения за студенти и докторанти 2014 - програма

Югозападен университет „Неофит Рилски”

Филологически факултет
Съюз на учените – клон Благоевград

Национални филологически четения за студенти и докторанти
„Югозападен университет 2014”
9 май 2014 г., петък

Зала 114 (I етаж, централна сграда, надясно след входа)

П  р  о  г  р  а  м  а

09,10 ч. – 09,40 ч. - регистриране

09,40 ч. – 09,45 ч. – откриване

Сутрешно заседание


Водещ заседанието: проф. д-р Амелия Личева (СУ „Св. Климент Охридски”)

09,45 – 10,00 Любима Мавродиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Metaphors: getting beyond the opacity of high
                       style  in the English texts

10,00 – 10,15 Василка Бранкова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Идеята за светостта и светеца в „История
                                славянобългарска” и в „История во кратце” на йеромонах Спиридон

10,15 – 10,30 Десислава Узунова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Авторът и неговият двойник. Разказът „Мрежата на дъжда” от Владимир Полянов – творецът в търсене на смисъл

10,30 – 10,45 Катерина Клинкова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Проблемът за четенето в XXI век – литературни теории и тяхната реализация

10,45 – 11,00 Лилия Стойнева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Джейн Остин и женските почерци в английската викторианска литература

11,00 – 11,15 Кристина-Андреа Беженару (СУ „Св. Климент Охридски”, магистър): Поучения на Нягое Басараб към сина си Теодосий

11,15 – 11,30 Моника Стойнева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Празникът Иван Купала в миналото и настоящето

11,30 – 11,45 Ева Слънчева (СУ „Св. Климент Охридски”, студент): Какво знаем за италианските суеверия

11,45 – 12,00 Димитър Димитров (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Структурни особености и кратка съпоставка между „Хазарски речник” на Милорад Павич и „Извън себе си” на Борислав Попов

12,00 – 12,15 – дискусия
12,15 – 13,30 - обяд

Следобедно заседание

Водещ заседанието: доц. д-р Андрей Бояджиев (СУ „Св. Климент Охридски”)

13,30 – 13,45 Наделина Ивова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): В търсене на figura etymologica  

13,45-14,00 Айше Грошар (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Езикови особености на ръкопис 574+1379 Триод от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

14,00 – 14,15 Криси Велкова; Димитър Димитров (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студенти): Езикови особености на откъс от „Предувhдомленiе и предувhщанiе къ Боголюбивымъ любочитателемъ за настоящето описанiе” от „Опiсание болгарского священного монастыря Рылского” от Неофит Рилски

14,15 – 14,30 Марио Соколов (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Текстологически бележки върху непроучени преписи от двете версии на Похвално слово за св. безсребреници Козма и Дамян от св. Климент Охридски

14,30-14,45 Борислава Балиова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Житието на свети Четиридесет севастийски Мъченици

14,45-15,00 Стефан Аврамов (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Свети Аврамий Българин и неговото житие

15,00-15,15 Иван Михайлов; Суадин Чолак (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студенти): Сватбената терминология  в с. Червен брег и с. Вълкосел (съпоставителен анализ)

15,15-15,30 Анелия Джучкова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Обща характеристика на говора на с. Лъка (Смолянско)

15,30-15,45 Суадин Чолак (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Особености в говора на с. Вълкосел (Гоцеделчевско)

15,45 – 16,00 Василена Сарафова (СУ „Св. Климент Охридски”, студент): Езикът на протеста в популярни италиански и български песни

16,00-16,15 Ирина Иванова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Езикът и масмедиите

16,15-16,30 Дмитро Гергинов (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Електронна автобиография на български  и руски език

16,30-16,45 Сенем Конедарева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): По въпроса за миналото несвършено деятелно причастие като способ за изразяване на евиденциалност в българския език

16,45-17,00 Чавдар Парушев (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): ‘Българските граждани’ в парламентарната реч

17,00 – 17,15 - дискусия

17,15 – 17,50 - награждаване на участници

17,50 – 18,00  - закриване на Националните филологически четения