PostHeaderIcon Изисквания за публикуване

Информация за авторите

Статиите, рецензиите и отзивите, подготвени за публикуване, трябва да са в MSWord със следните параметри:

Максимална дължина: 15 стандартни страници (8000 знака с интервалите);

Полета: (отгоре, отдолу, отдясно, отляво) 2,54 см;

Подравняване: Justify, с отстъп 1.25см;

Шрифт: Times New Roman, размер на шрифта: 11 pt;

Редово пространство: Single.

Ръкописът трябва да съдържа:

1. Заглавие: размер на шрифта: 12 pt, All Caps, Bold.

2. Име и фамилия на автора (авторите): размер на шрифта: 11 pt; All Caps, за фамилията (фамилиите), Ital., институт, e-mail.

3. Заглавие на статията на английски език: подравняване: Align Left, All Caps, размер на шрифта: 10 pt, Bold.

4. Име и фамилия на автора (авторите) на англииски език: подравняване: Align Left, All Caps, размер на шрифта: 10 pt, Ital.

5. Резюмена английски език: Justify,  nm[]

размер на шрифта: 9pt, максимална дължина 250 думи.

6. Ключови думи на английски език: не повече от 7 на брой, размер на шрифта: 10 pt.

Всеки ръкопис трябва да съдържа следните основни части: увод, основна част и заключение: Times New Roman, Single, Justify, размер на шрифта: 11 pt.

7. Бележка под линия: Times New Roman,Single, Justify, размер на шрифта: 10 pt.

8. Цитати в текста:

  • Директни цитати – трябва да съдържат фамилията на автора, годината на публикуване и номера на страницата. Напр.:

(Panova, 1980, p. 29)

  • Индиректни цитати –трябва да се оформят по следния начин:

Panova (1980) states that criticism is of extreme importance in decision making.

Цитиране на повече публикации от един и същ автор в една и съща година –след посочването на годината, в която е излязла публикацията, с малки букви (на кирилицаили на латиница) без интервал.

Напр.: Според Василева (2009б)...

9. Библиография: Times New Roman, Justify, размер на шрифта: 10 pt.

Библиографските единици трябва стриктно да следват азбучния ред на фамилията на авторите (първо авторите на кирилица, след това тези на латиница). В случаите, при които от един и същ автор има няколко публикации, те се подреждат в хронологичен ред от най-ранната към най-новата. Библиографията трябва да се офирми в скрита таблица, както е посочено по-долу.

Внимание: Библиографските единици на кирилица се оформят в кръгли скоби, като имената на авторите и на списанията / книгите (на кирилица или на различна от латиница азбука) се транслитерират на латиница, а заглавията на статиите се превеждат на английски. Транслитерацията на латиница се осъществява задължително според правилата на съответния език!

Книга:

Ivanova, R. (1980) Methodology in Foreign Language Teaching. Sofia: Kitira.

Глава от книга:

Cobb, T. & Horst, M. (2001) Reading academic English: Carrying learners across the lexical threshold. – In: J. Flowerdew & M. Peacock (Eds.).Research perspectives in English for academic purposes. Cambridge: Cambridge University Press.

Статия в списание:

Craik, F.I.M.& Lockhart, R. S. (1972) Levels of processing: A framework for memory research. Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior, 11(6), 671–684.

Уебстраница: автор, година, заглавие на документа, уебадрес, където публикацията може да бъде намерена. Датата на посещението също трябва да се отбележи, и то преди посочката на електронния адрес. Напр.:

University Library, 2010. Harvard System of Referencing Guide. Updated 15 September 2010. Available at: <http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm>

Пример за библиография в скрита таблица:

Библиография:

Ангелов, Б. (1971)

Сказание за железния кръст. // Старобългарска литература, № 1, с. 136 – 155. (Angelov, B. The Legend of the Iron Cross. //Starobalgarska literatura, № 1, s. 136 – 155.)

Сивилова, Я.(2013)

 

Иронията като ехо. – В: Проблеми на устната комуникация. Т. 2. Велико Търново, кн. 9., с. 135 – 145. (Sivilova, Y. Irony as an Echo. – V: Problemi na ustnata komunikaciya. Т. 2. Veliko Tarnovo, кn.9., s. 135 – 145.)

Станева, Хр.(2002)

Речник по българска стилистика. София: Хермес, 383 с. (Staneva, Hr.Rechnik po balgarska stilistika. Sofia: Hermes, 383 s.)

Сърл, Дж.(1986)

 

Косвенные речевые акты. – В: Новое в зарубежной лингвистике. Кн. 17, с. 195 – 222. (Searle, John. R. Indirect Speech Acts. – V: Novoe v zarubezhnoi lingvistike. Kn. 17, s. 195 – 222.)

Чермак, И. (2004)

Интернет и авторското право. //Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитеристика, 2004, № 1. 23.09.2010 <http://www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/archive/Lili1/CermakI200401.html>(Chermak, I. Internet and Copyright. //Littera et Lingua. Elektronno spisanie za humanitaristika, 2004, № 1.23.09.2010<http://www.slav.uni-sofia.bg/liliJournal/archive/Lili1/CermakI200401.html>)

Chomsky, N. (1974)

Bemerkungen zum Anarchismus. – In: Aus Staatsraison. Frankfurt, S.104–121.

Evangelou, I.(2009)

The Bulgarian translation of the Vita of St. Basil the New according to manuscript 20N in the Monastery of Sinai. – In: Scripta & E-scripta. Sofia: “Boyan Penev” Publishing center, р. 190–251.

Nida (1964)

Toward a Science of Translating. Leiden: E.J. Brill, 335 р.

Nida, E., Ch. Tabler (1982)

The Theory and Practice of Translation. Leiden: E.J. Brill, 218 р.

Rolin, D.(2002а)

Dulle Griet. Bruxelles, 166 р.

Rolin, D.(2002b)

Plaisirs. Paris, 207 р.

10. Илюстрациите (снимки/схеми/графики) трябва да бъдат черно-бели с резолюция 300 DPI, като задължително източникът на снимката трябва да се споменава. Авторът носи отговорност за правата над илюстрациите.

Внимание!

Отговорност и задължение на автора е да проверява текста си за грешки.

Материалите, изпратени в някой друг формат, различен от указания, няма да бъдат приети.

Материалите, които не отговарят на условията, няма да бъдат давани за рецензиране.

Авторите носят отговорност за оригиналността на своите текстове.

Предоставяните материали няма да бъдат връщани (независимо дали са приети за печат, или не), ето защо задължително правете копие на материалите, които изпращате.

Всички предоставени материали се оценяват анономно от двама рецензенти (които дават становище независимо един от друг).

Приемането на предложените ръкописи зависи изцяло от препоръките на рецензентите.

Авторите са информирани за мнението на рецензентите преди осъществяването на публикацията.

Крайното решение относно публикуването на материалите се взима от редакционната колегия и от главния редактор.

Публикуването на материали не означава, че редакторите споделят отразените възгледите на авторите. Редакторите си запазват правото да редактират ръкописите, когато е необходимо.

Внимание

Всички ръкописи трябва да бъдат изпратени по електронен път на e-mail-а на главния редактор – Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .'; document.write( '' ); document.write( addy_text34696 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Авторите са длъжни да се съобразят с Изискванията за публикуване при приготвяне на ръкописите си.